• Rekrutacja

     • REKRUTACJA UCZNIÓW DO PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

     • Warunki rekrutacji do klasy VIII A z oddziałami dwujęzycznymi (fragmenty Regulaminu)
      §1
      Zasady ogólne

      1. Klasy dwujęzyczne są klasami bezrejonowymi.
      2. Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną.
      3. Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana spośród nauczycieli szkoły. W rekrutacji uwzględnione są wyniki tylko tych kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowych.
      4. Do oddziałów dwujęzycznych przyjmowani są uczniowie klas szóstych na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
      5. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi, którzy:
       a) otrzymali promocję do klasy VIII;
       b) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
      6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,
       o których mowa w ust. 6 niż liczba wolnych miejsc w oddziałach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
       a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
       b) świadectwo promocyjne do klasy VIII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

      §4
      Warunki przeprowadzania sprawdzianu predyspozycji językowych

      1. Sprawdzian jest diagnozą predyspozycji ucznia do intensywnej nauki języka obcego i nauki wybranych   przedmiotów w tym języku.
      2. Sprawdzian przeprowadzony zostanie w dniu i godzinie ustalonej przez Dyrektora Szkoły podczas powołania Komisji. Sprawdzian odbywa się w miesiącu maju.
      3. Sprawdzian trwa 60 minut.
      4. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi.
      5. Kandydat zobowiązany jest przynieść aktualną legitymacje szkolną.
      6. Sprawdzian przeprowadzany jest w języku polskim, zawiera zadania  i problemy językowe dotyczące   intuicji językowej i języka sztucznego.
      7. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej.
      8. Do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy kandydaci do oddziałów dwujęzycznych.
      9. Ze sprawdzianu można zdobyć 200 punktów.

      Terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów

      termin Etap rekrutacji
      do 15 maja każdego roku szkolnego składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych
      maj sprawdzian predyspozycji językowych
      do końca maja ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych
      pierwszy tydzień czerwca możliwość wglądu rodziców do sprawdzianu predyspozycji językowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie szkoły
      W dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do godziny 15:00 uzupełnienie wniosku o świadectwo promocyjne do kl. VII
      30 czerwca do godziny 15:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych

      Podstawa prawna:

      1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe- (Dz. U. 2017r. poz. 59).
      2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe- (Dz.U. 2017r. poz.60).
      3. Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół (Dz.U.2017r. poz. 649).
      4. Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku.