• Dokumenty szkoły

    • DOKUMENTY SZKOŁY

    • PROCEDURA organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych


     Karta ucznia kl. I


     Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej w Białymstoku     Wewnątrzszkolny System Oceniania Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej w Białymstoku

      

     Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny

      

      Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid - 19

     Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników uczniom 

     Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi

     obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017

     Na podstawie art. 22 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), która stanowi, że w bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, oraz  że czynności związane z ich zakupem do biblioteki, jak również czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły,

     Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej w Białymstoku ustala zasady wypożyczania i udostępniania podręcznika z języka angielskiego uczniom w/w szkoły:

      1.     Podręczniki do nauczania przedmiotów dla uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej w Białymstoku są własnością Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej w Białymstoku.

     2.     Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową.

      3.   W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników w wysokości równej wartości zakupu podręcznika / materiału edukacyjnego.

      4.    W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania wypożyczonego podręcznika.

      5.    Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz itd).

      Dyrektor szkoły, na podstawie art. 22ak ust. 2  ustawy o systemie oświaty, jest obowiązany poinformować rodziców o warunkach wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych.

      

      

     REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


     Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno – Językowej

      z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

     1. Ze zbiorów wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły oraz rodzice uczniów.

     2. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć na okres jednego miesiąca cztery książki: jedną lekturę oraz trzy książki z innych działów.
     Nie wolno przetrzymywać książek, ponieważ czekają na nie inni czytelnicy.

     3.Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo
     do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

     4.Jeżeli uczeń nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może prosić o przedłużenie terminu jej zwrotu.

     5. Każdy czytelnik wypożycza książki tylko na swoje nazwisko i nie może ich oddawać innym osobom.

     6. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne.
     Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi biblioteki.

     7. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone dokumenty. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu), czytelnik zobowiązany jest do odkupienia nowej książki (innego dokumentu). Ewentualnie, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki, może przekazać inne materiały na rzecz biblioteki.

     8. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być oddane w ogłoszonym terminie przez wszystkich czytelników, tzn. uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych szkoły oraz rodziców uczniów.

     9. W celu sprawnej i szybkiej obsługi czytelników wypożyczalni należy stosować się do uwag i poleceń nauczyciela biblioteki oraz dyrekcji szkoły.