• Zajęcia dodatkowe

      • Język angielski

      • Prowadząca: Emilia Jastrzębska

       W czasach, gdy umiejętność posługiwania się co najmniej jednym językiem obcym staje się powszechnym wymogiem, nie powinno nikogo dziwić, że rodzice na naukę języka angielskiego zapisują już trzylatki.

       Angielski to najpopularniejszy język, którym można się porozumiewać na całym świecie, dlatego jest to pierwszy wybór rodzica w zakresie nauki języków obcych.

      • Psychologia

      • Prowadząca: Marzena Smyk

       Kompetencje psychologiczne odpowiadają za sukcesy w szkole, w życiu rodzinnym i w relacjach z ludźmi. Znajdują zastosowanie w większości zawodów, różnych sytuacjach społecznych, a ich ciągły rozwój, również w życiu dorosłym, pozwala lepiej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

       Dziś wychowujemy dzieci w świecie, w którym mnogość i tempo zmian dokonuje się w niezwykle krótkim czasie, gdzie spada tolerancja na trudności i porażki, a do natychmiastowych efektów i sukcesów dąży się za wszelką cenę. Taki świat stwarza szczególną potrzebę odpowiedniego przygotowania dzieci do dorosłego życia. Stwarza zapotrzebowanie na umiejętności wzmacniające zdrowie psychiczne, a które warto rozwijać w dziecku od najmłodszych lat.

      • Rytmika

      • Prowadząca: Anna Kamińska / Emilia Jastrzębska

       Podczas zajęć z rytmiki uczniowie realizują elementy edukacji muzycznej i motoryczno-zdrowotnej. Dzieci rozbudzają zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwijają pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe przyczyniają się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpływają korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.Dzieci stopniowo uczą się interpretacji muzyki, wartościowania jej, odczuwania jej piękna.

        

      • Matematyka na wesoło

      • Prowadząca: Anna Kamińska

       Zajęcia poprzez zabawę rozwijają w dzieciach umiejętności logicznego myślenia, potrzebnego do radzenia sobie w dalszej edukacji matematycznej. Program pozwoli osiągnąć każdemu dziecku korzystającemu z tych zajęć następujące cele:

       • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci,
       • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych,
       • zdobywanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej,
       • kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym,
       • zapobieganie ewentualnym niepowodzeniom w uczeniu się matematyki, wyrównywanie szans.
      • Kraina muzyki

      • Prowadzący: Magdalena Sztyruk

       Ogólnopolski Program „Kraina   Muzyki”  został   stworzony   z   potrzeby   podkreślenia   znaczenia pedagogiki   muzyki   w   edukacji wczesnoszkolnej.   Szczególnie   ważne   jest   stymulowanie rozwoju dziecka, przy zwróceniu uwagi na jego indywidualny rytm i potrzeby. Głównym celem programu jest rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej dzieci. Materiał muzyczny, na którym bazuje program jest złożony z muzyki dziecięcej, poważnej lub ludowej. Zajęcia są tak opracowane aby połączyć wszystkie obszary   rozwoju   (poza   informacjami   muzycznymi,   dziecko   ćwiczy   aparat   mowy,   rozwija umiejętności matematyczne, językowe i plastyczne, udoskonala także swoją kondycję fizyczną poprzez   ćwiczenia   i   zabawy   ruchowe   przy   muzyce).  Podczas zajęć dzieci grają na instrumentach muzycznych, wybijając rytm słyszanej melodii, wyrażają muzykę ruchem wg własnego pomysłu, samodzielnie wykonują niekonwencjonalne instrumenty muzyczne, gry planszowe, uczestniczą w koncertach, recitalach i przedstawieniach muzycznych.

      • Eksperymenty

      • Prowadząca: Olga Klim

        Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez min. ciekawe eksperymenty fizyczne jak i chemiczne, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia.  Po realizacji zajęć mam nadzieję, że dzieci rozwiną swoje talenty, możliwości, zwiększając tym samym poczucie własnej wartości i pewności siebie. Właściwości zabawy badawczej można też rozpatrywać uwzględniając ogólne cechy zabaw. A zatem zabawa badawcza jest działaniem swobodnym, spontanicznym, gdyż dziecko podejmuje ją z własnej woli, aby zaspokoić potrzeby poznawcze. Jest działaniem bezinteresownym, dla dziecka najważniejsze jest samo działanie, a korzyścią może być zaspokojenie potrzeby poznawczej. Czas w zabawie badawczej jest ściśle uwarunkowany zjawiskiem, które dziecko bada, a rodzaj badanego zjawiska określa teren zabawy. W zabawie uwidacznia się też cecha powtarzalności. Dziecko nie tylko powtarza, i zapamiętuje określone czynności, lecz także zdobyte doświadczenia wykorzystuje w innych sytuacjach.

      • Język francuski

      • Prowadząca: Magdalena Olszewska

       Język obcy to nie tylko nauka słów i gramatyki, ale także poznanie kultury danego kraju. Warto wprowadzać je już od najmłodszych lat, by uwrażliwić dzieci na różnorodność, zaznajomić z danym krajem i jego dorobkiem kulturowym oraz przedstawić im ciekawostki z nim związane. My wiemy jak przystępnie – poprzez zabawę – przybliżyć przedszkolakom Francję, prowadzimy zajęcia, które zaciekawią każdego malucha!

      • Warsztat artystyczny

      • Prowadząca: Olga Klim

       Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy ono własny świat.
       Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych.
       Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Mały artysta przeżywa radość kreacyjną, która pobudza go do dalszej zabawy formami, barwą czy dźwiękiem. Sztuka dziecka jest piękna w swojej naiwności, potrafi nas zachwycić, ująć szczególnym sposobem postrzegania otaczającego świata. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości.

      • Karate

      • Prowadzący: Mirosław Ejsmont

        Głównym założeniem prowadzenia zajęć dla najmłodszych jest indywidualne podejście do każdego uczestnika, uzyskiwane poprzez trening w małej grupie (10-15 osób). W treningach karate szczególny nacisk kładziony jest na symetryczny rozwój całego ciała oraz prawidłowe ustawienie sylwetki. Cel ten osiągany jest poprzez gry i zabawy ruchowe, które kształtują zdolności motoryczne oraz pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalno-społeczny dzieci. Na każdych zajęciach wykonywane są ćwiczenia, których głównym zadaniem jest profilaktyka wad postawy oraz wypracowanie nawyku dbania o prawidłową postawę w okresie dorastania. Jednym z elementów treningu karate jest także nauka opanowania, koncentracji i dyscypliny. Dzieci uczą się uważnie słuchać, obserwować oraz skupiać uwagę na wykonywanych zadaniach – zdolności, które procentują w trakcie przyszłej nauki szkolnej. Rozwijają także pożądane umiejętności społeczne, takie jak współpraca w grupie, szacunek dla starszych i siebie nawzajem. 

      • Lekcje odkryć


      • Prowadząca: Emilia Jastrzębska

       Poznawanie przyrody dostarcza dziecku wiele możliwości przeżywania nowych doznań i wzbogacania wiedzy, sprzyja także rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu. Jest dla dziecka w wieku przedszkolnym najłatwiej dostępnym i niewyczerpalnym źródłem przeżyć, wiedzy i bezpośrednich doświadczeń. Wszelkie zjawiska i procesy w przyrodzie mogą być niezastąpionym bodźcem do wszechstronnego rozwoju. Dlatego należy przyzwyczaić je do bycia uważnym obserwatorem otaczającej rzeczywistości pełnej zwierząt, roślin, zachodzących zjawisk oraz zależności między nimi.

      • Kodowanie

      • Prowadząca : Urszula Osipczuk

       Dzięki zadaniom z kodowania nauka matematyki, informatyki staje się prosta, kolorowa i interesująca, poznawana w zabawie i w działaniu przekształca się w przygodę. Zabawy z kubeczkami na macie służą do zorganizowania różnego rodzaju aktywności: memory, sudoku, a także do tworzenia kodów z warunkami, algorytmów. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność uczniów, poszerzamy wyobraźnię, przygotowujemy do nauki programowania. Zajęcia doskonalą orientację przestrzenną, rozbudzają zainteresowania programistyczne, doskonalą myślenie abstrakcyjne i logiczne, integrują zespół klasowy.